درباره من

I have a clear, logical mind with a practical approach to problem-solving and a drive to see things through to completion. I am eager to learn; I enjoy overcoming challenges.

من یک ذهن واضح و منطقی با رویکردی عملی برای حل مسئله و انگیزه ای برای دیدن چیزها تا زمان کامل شدن، دارم. مشتاق یادگیری هستم؛ من از غلبه بر چالش ها لذت می برم.
آدرس:

شیراز، بلوار دانشجو، نبش کوچه 7

شماره تماس:

Skills

Speaking 8points
Reading 8points
Writing 8.5points
Listening 7points
[icon_timeline tl_animation=”tl-animation-shadow”][icon_timeline_item time_title=”2018″ desc_font_color=”#000000″]M. A.  /  Linguistique Général. Université de Chiraz, Chiraz, Iran[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2016″ desc_font_color=”#000000″]

B. A.   /  Traduction de la langue Anglaise. Université Azad, Chiraz, Iran

[/icon_timeline_item][/icon_timeline]

ارسال پیغام