درباره من

Teaching has always been my biggest goal and passion and I have never lost interest in my job throughout my whole career life. It has been seven years that I have been teaching and advising students of various age groups and levels.

تدریس همیشه بزرگترین هدف و اشتیاق من بوده و من هیچ وقت علاقه به شغل خود را در کل زندگی حرفه ای خود از دست نداده ام. هفت سال است که من به دانش آموزان گروه های سنی و مقاطع مختلف، مشغول تدریس و مشاوره هستم.
آدرس:

شیراز، بلوار دانشجو، نبش کوچه 7

شماره تماس:

Skills

Speaking 8points
Reading 8points
Writing 8.5points
Listening 7points
[icon_timeline tl_animation=”tl-animation-shadow”][icon_timeline_item time_title=”2019″ desc_font_color=”#000000″]

Certificate of IELTS TTC   /   IELTA (Iran English Language Teachers Association), Tehran
Certificate of Online IDP IELTS Teacher Training Program  /   Australia

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2015″]Certificate of Iran and world tourist guide   /    Gardeshgaran Tourism and Hospitality Institute, Shiraz[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2013″ desc_font_color=”#000000″]Bachelor of Arts, English Language and Literature  /   the State University of Hamedan

Certificate of TTC   /   Andishe Bartar English Institute, Shiraz[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2008″]Certificate of FCE    /    Navid English Institute,Shiraz[/icon_timeline_item][/icon_timeline]

ارسال پیغام