کارنامه آیلتس زبان آموزان موسسه رادین

خانم سمن فرح انگیز

متقاضی نمره: 7.5 – نمره کسب شده: 8 آکادمیک

آقای علی صادقی جهرمی

متقاضی نمره: 7 – نمره کسب شده: 7.5 آکادمیک

خانم مریم رضایی فرید

متقاضی نمره: 6.5 – نمره کسب شده: 7 جنرال

خانم کیانا خاتمی

متقاضی نمره: 7 – نمره کسب شده: 7.5 آکادمیک

آقای علی فرمانیه

متقاضی نمره: 6.5 – نمره کسب شده: 7 آکادمیک

آقای علیرضا قدمگاهی خراسانی

متقاضی نمره: 6 – نمره کسب شده: 6.5 آکادمیک

خانم غزل حقیقی

متقاضی نمره: 6.5 – نمره کسب شده: 7 آکادمیک

آقای بهروز کشتگر

متقاضی نمره: 6.5 – نمره کسب شده: 7 آکادمیک

خانم نوروزی

متقاضی نمره: 6.5 – نمره کسب شده: 7 آکادمیک