موسسه زبان رادین قصد دارد با انتشار تجربیات خود در قالب اعطای نمایندگی در راستای بهبود کیفیت آموزشی موسسات عمل نماید.

به منظور آگاهی از شرایط و آیین نامه نمایندگی فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

دریافت آیین نامه

لطفا پس از مطالعه شرایط نمایندگی، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.