لطفا فایل زیر را دانلود کرده و سپس باز گشایی و برنامه Rozha Teachers  را اجرا نمایید.

دانلود Rozha Teacher

 

Trello Downloads :

https://trello.com/platforms

Trello for android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=en_US

https://cafebazaar.ir/app/com.trello/?l=en

Trello for windows :

https://www.microsoft.com/en-us/p/trello/9nblggh4xxvw